Lví klub Praha Orel
 

O nás

Úvodní slovo prezidenta klubu

prezident klubu

V listopadu letošního roku si budeme připomínat 30. výročí událostí, které zahájily politické změny v Československu. Po pádu železné opony v prostředí svobodné demokratické občanské společnosti se začaly utvářet četné organizace, spolky, kluby a charitativní organizace, které navazovaly na prvorepublikovou tradici a přitom rozvíjely vztahy ze zahraničními partnery. Lidé hledali a nacházeli místo pro kontakty s ostatními, kteří sdíleli podobné názory. Nové politické poměry měly mimo jiné zásadní vliv i na vznik našeho lionského klubu Praha Orel. Ten byl založen velice záhy po Listopadu 1989. V lionském roce 2019/2020 to bude 30 let, kdy byl ustaven a registrován v mezinárodní organizaci Lions Clubs International (LCI), existující již 100 let. Od té doby členové klubu patříme mezi jedenapůl milionu lionů ve 48 tisících lionských klubech ve více než 150 zemí na celém světě. Všechny nás spojuje myšlenka pomáhat potřebným a slabým, povzbuzovat ochotu sloužit nezištně společnosti, pomáhat prosazovat vysoké etické normy v profesních činnostech i v soukromém životě. To jsou základní principy, vycházející z cílů lionského hnutí a jeho Etického kodexu a obsažené v lionském sloganu WE SERVE.

Lionské hnutí 100 let zaměřuje pozornost a úsilí na pomoc nevidomým a zrakově postiženým pod známým sloganem Sight First. Náš klub Praha Orel se od začátku svého vzniku zapojil do této kampaně. Dlouhodobě spolupracuje s Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem pro nevidomé Dědina o.p.s. V této činnosti budeme navazovat na dobré zkušenosti a výsledky dosažené v minulých obdobích a budeme i nadále aktivně rozvíjet a uskutečňovat vhodné způsoby účinné podpory. Budeme hledat inspiraci pro naši vlastní činnost s obdobnými aktivitami českých a slovenských lionských klubů v rámci Distriktu 122, ale i u lionských klubů v zahraničí.

V klubové činnosti v příštím období budeme pokračovat v tom, co se osvědčilo, ale také hledat příležitosti k rozvoji, zkoumat nové nápady a aktivity. Budeme usilovat o spojení s ostatními kluby v Distriktu 122 i v zahraničí na základě přátelství, partnerství a vzájemného porozumění. Prioritou bude péče o členskou základnu klubu.

Kultura národa se pozná podle toho, jak se lidé chovají k potřebným.

Stanislav Slavík
Prezident klubu

Vize Lionů

Být v čele ve svém okolí a na poli humanitárních aktivit. Lioni se vstupem do klubu zavazují k dodržování následujícího etického kodexu.

Klubová setkání

Členové Lvího klubu Praha Orel se pravidelně schází na společných setkáních, která probíhají vždy první středu v měsíci. Jsou většinou rozdělena na dvě části, formální a neformální. V první členové řeší organizační chod klubu včetně charitativní činnosti a přijímaní nových zájemců o členství. Poté následuje vystoupení hosta, který je na danný večer pozván. Členové tak mají možnost poslechnout si celou řadu osobností ze všech sfér života v naší zemi a popovídat si s nimi. V neformální části u večeře se prohlubují vzájemné kontakty. Setkání probíhají v Hotelu DAP na Vítězném náměstí.

Přijímání nových členů

Nový člen může být navržen pouze stávajícím členem klubu, což nejdříve projedná výbor klubu. Je žádoucí, aby se před samotným aktem přijetí zúčastnil setkání klubu. O přijetí nového člena hlasují všichni přítomní na setkání. Pokud nejsou více, než dva členové proti, je oficiálně přijat prezidentem klubu. Noví členové se zavazují jednat podle Lionského kodexu a stanov klubu a platit členské příspěvky klubu.

Klubové dokumenty

Stanovy Lvího klubu (Pdf): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Volební řád Lvího klubu (Pdf): [1] [2] [3] [4]
Úvodní slovo bývalého prezidenta A. Šándora

Etický kodex