Lví klub Praha Orel
 

O nás

Úvodní slovo prezidenta klubu

prezident klubu

Vítám Vás na prezentaci Lvího klubu Praha Orel, nejstaršího Lvího klubu v České republice, respektive celého československého distriktu LCI 122.

Náš klub byl založen pod patronací a za vydatné pomoci Lvího klubu Johann Strauss z Vídně na jaře roku 1990. Tedy již v prvním roce uvolnění možností občanského spolkového života v naší krásné zemi. Za více než dvacet pět let existence Lvího klubu Praha Orel byla mezi jeho členy celá řada významných osob ze všech sfér společenského, hospodářského a politického života. Za dobu své historie klub neprožíval jen příjemné věci. V září 2009 byl z klubu vyloučen jeho zakládající člen Jaroslav Barták. Krátce poté si část dosavadních členů, s vyloučeným osobně spojených, ustanovila svůj vlastní klub. Naše řady – a tím i lionské hnutí – musel opustit vzhledem k tomu, že jeho chování přestalo být v souladu s principy a morálním kodexem člena hnutí. Vývoj v dalších letech dal našemu rozhodnutí za pravdu.

O to víc mám radost z toho, že našimi členy i přes mediální kampaně, zůstali původní členové včetně zakládajících, kteří jsou vzorem etického chování pro široké okolí. Řada členů, kteří z různých pracovních či osobních důvodů na čas přerušili své členství, se pravidelně vrací na naše setkání.

Náš klub stejně jako jiné Lví kluby v rámci celosvětového hnutí Lions Clubs Iinternational neexistuje jen samoúčelně, ale jeho hlavní náplní je motivovat svým vzorem a vlivem své okolí k charitativní činnosti, která je od 90tých let celosvětově zaměřena na podporu osob s poruchami a ztrátou zraku a jejich sdružení a rekondičních center - kampaň světových Lionů na ochranu zraku s názvem Sight First. Toto snažení má svůj původ již v roce 1925, kdy se naši předchůdci stali prvními rytíři slepých ve válce proti tmě.

Bohužel aktuálně není v blasti ochoty ke sponzorským aktivitám příliš příznivé klima. V řadě akcí se projevuje spíš reklamní prvek a naše činnost není pro firmy příliš přitažlivá na rozdíl od soutěží krásy apod. Náš klub již dlouhodobě sponzoruje činnost Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s.. Za pomoci klubu se podařilo pomoci integrovat mezi své vrstevníky též Nikolku Zikovou, která přišla na svět zatížena hendikepy dětí s extrémně nízkou porodní vahou. Díky obětavosti rodičů, pochopení školy, podpoře našeho klubu a spolupráci s předními odborníky v lékařství se Nikolce daří.

Ve své činnosti se řídíme Kodexem Lvího hnutí a snažíme se naplňovat vizi Lionů “Být v čele ve svém okolí a na poli humanitárních aktivit„.

Doufám, že jsme Vás presentací naší činnosti oslovili a pomůžete v našem snažení či přijdete mezi nás.

We serve

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
Prezident klubu

Vize Lionů

Být v čele ve svém okolí a na poli humanitárních aktivit. Lioni se vstupem do klubu zavazují k dodržování následujícího etického kodexu.

Klubová setkání

Členové Lvího klubu Praha Orel se pravidelně schází na společných setkáních, která probíhají vždy první středu v měsíci. Jsou většinou rozdělena na dvě části, formální a neformální. V první členové řeší organizační chod klubu včetně charitativní činnosti a přijímaní nových zájemců o členství. Poté následuje vystoupení hosta, který je na danný večer pozván. Členové tak mají možnost poslechnout si celou řadu osobností ze všech sfér života v naší zemi a popovídat si s nimi. V neformální části u večeře se prohlubují vzájemné kontakty. Setkání probíhají v Hotelu DAP na Vítězném náměstí.

Přijímání nových členů

Nový člen může být navržen pouze stávajícím členem klubu, což nejdříve projedná výbor klubu. Je žádoucí, aby se před samotným aktem přijetí zúčastnil setkání klubu. O přijetí nového člena hlasují všichni přítomní na setkání. Pokud nejsou více, než dva členové proti, je oficiálně přijat prezidentem klubu. Noví členové se zavazují jednat podle Lionského kodexu a stanov klubu a platit členské příspěvky klubu.

Klubové dokumenty

Stanovy Lvího klubu (Pdf): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Volební řád Lvího klubu (Pdf): [1] [2] [3] [4]
Úvodní slovo bývalého prezidenta A. Šándora

Etický kodex